Pompei: Caro sindaco tra poco inizia il Giubileo, lei lo sa?